§ 1. Klubbens navn.

Klubbens navn er:  Møllepigerne Mølleåens Golfklub.

Klubben har hjemsted i Allerød Kommune.

Klubbens adresse er:
Møllepigerne, Mølleåens Golfklub, Stenbækgård, Rosenlundvej 3, Bastrup, 3540 Lynge.

§ 2. Formål.

Klubbens formål er:

at fremme den konkurrenceprægede del af golfsporten ved at afholde løbende golfturneringer gennem hele golfsæsonen.

at fremme klublivet i Mølleåen gennem sociale samvær, som vil blive tilstræbt gennem hele sæsonen på tværs af Mølleåen´s øvrige fraktioner. Dette holdes for øje i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af turneringerne, gennem selskabelige arrangementer, udflugter til andre baner og ved andre lignende tiltag.

§ 3. Medlemskab.

Som medlem optages alle Mølleåen’s voksne, kvindelige medlemmer – min. alder 18 år og med hcp. max 54.

§ 4. Kontingent.

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

§ 5. Bestyrelsen.

Klubben ledes af en bestyrelse på max. 8 personer, valgt blandt klubbens medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, sekretær og kasserer. Suppleanter deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden efter behov.

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. På hver generalforsamling vælges op til 4  bestyrelsesmedlemmer og en suppleant. Hvert år vælges en revisor og revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Såfremt et medlem falder fra, kan de øvrige bestyrelsesmedlemmer supplere sig.

Bestyrelsen har den daglige ledelse af  klubben. Bestyrelsen tegnes af formanden og kasserer i forening. Prokura kan meddeles.

For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtelser hæfter alene klubbens formue.

Bestyrelsens opgave er at sørge for afvikling af matcher – foreslå og forestå særlige arrangementer – samt forestå den sociale del af klublivet.

Bestyrelsen kan foreslå kandidater til den kommende bestyrelse på generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan oprette diverse udvalg.

Bestyrelsesformanden er klubbens bindeled til Mølleåen.

Kassereren sørger for kasseregnskab og i øvrigt i henhold til den bestyrelses udarbejdede forretningsgang. Eventuelle kontanter skal umiddelbart indsættes, således at kontantbeholdning ikke forekommer.

Klubbens midler indsættes på klubbens bankkonto.

§ 6. Regnskab.

Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

§ 7. Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang hvert år i september, og indkaldes med mindst 2 ugers varsel af bestyrelsen ved fremsendelse pr. mails, Facebook og opslag på tavlen i klublokalet og i omklædningsrummet.

Indkaldelsen skal indeholde følgende dagsorden.

På den ordinære generalforsamling er dagsordenen følgende:

På såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling, træffes afgørelser ved almindelig stemmeflerhed bortset fra de i §§ 9 og 10 anførte tilfælde.

Står stemmerne lige er forslaget forkastet, medmindre det drejer sig om valg, hvor der foretages lodtrækning.

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller mindst 1/3 af klubben medlemmer skriftligt forlanger det med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest en måned efter kravets fremsættelse og indkaldes med mindst 8 dages varsel ved opslag i klublokalet og omklædningsrummene.

§ 9. Vedtægtsændringer.

Forslag til vedtægtsændringer skal medfølge indkaldelse til generalforsamlingen.

Vedtægtsændring skal vedtages med mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

§ 10. Klubbens opløsning.

Klubben kan kun opløses på en generalforsamling. Afgørelsen træffes efter regler for vedtægtsændringer.

Såfremt klubben opløses, bestemmer generalforsamlingen, til hvilke formål klubbens midler skal anvendes

Vedtaget på generalforsamlingen  10. marts   2003